中国汉字拼音表

  非常全的汉字拼音,MitchellChu在表中剔除了一些生僻双拼音, 如:瓩(qianwa),浬(haili),浔(haixun)等。最后一共收录了413个拼音,应该是最全的单拼音表。具体的内容如下(文末下载):

a
ai
an
ang
ao
zha
cha
zhai
chai
zhan
chan
zhang
chang
zhao
chao
zhe
che
zhei
zhen
chen
zheng
cheng
ji
qi
jia
qia
jiang
qiang
jiao
qiao
jie
qie
jian
qian
zhi
chi
jin
qin
jing
qing
jiu
qiu
jiong
qiong
zhuo
chuo
zhou
chou
zhu
chu
zhua
chua
zhuai
chuai
zhuan
chuan
zhuang
chuang
zhui
chui
zhun
chun
zhong
chong
ju
qu
juan
quan
jue
que
jun
qun
e
ei
en
eng
er
fa
fan
fang
fei
fen
feng
fo
fou
fu
ha
hai
han
hang
hao
hei
hen
heng
he
hou
xi
xia
xiang
xiao
xie
xian
xin
xing
xiu
xiong
xu
xuan
xue
xun
hu
hua
huai
huan
huang
hui
hun
hong
huo
yi
ran
rang
rao
re
ren
reng
ri
ruo
rou
ru
ruan
rui
run
rong
ga
ka
gai
kai
gan
kan
gang
kang
gao
kao
gei
gen
ken
geng
keng
ge
ke
gou
kou
gu
ku
gua
kua
guai
kuai
guan
kuan
guang
kuang
gui
kui
gun
kun
gong
kong
guo
kuo
la
lai
lan
lang
lao
le
lei
leng
li
lia
liang
liao
lie
lian
lin
ling
liu
lo
luo
lou
lu
luan
lun
long

lüe
lüan
lün
ma
mai
man
mang
mao
me
mei
men
meng
mi
miao
mie
mian
min
ming
miu
mo
mou
mu
na
nai
nan
nang
nao
ne
nei
nen
neng
ni
nia
niang
niao
nie
nian
nin
ning
niu
nuo
nou
nu
nuan
nun
nong

nüe
o
ou
ba
pa
bai
pai
ban
pan
bang
pang
bao
pao
bei
pei
ben
pen
beng
peng
bi
pi
biao
piao
bie
pie
bian
pian
bin
pin
bing
ping
bo
po
pou
bu
pu
sa
sai
san
sang
sao
se
sei
sen
seng
sha
shai
shan
shang
shao
she
shei
shen
sheng
shi
shou
shu
shua
shuai
shuan
shuang
shui
shun
shong
shuo
suo
sou
si
su
suan
sui
sun
song
da
ta
dai
tai
dan
tan
dang
tang
dao
tao
de
te
dei
den
deng
teng
di
ti
diang
diao
tiao
die
tie
dian
tian
ding
ting
diu
duo
tuo
dou
tou
za
ca
zai
cai
zan
can
zang
cang
zao
cao
ze
ce
zei
zen
cen
zeng
ceng
zuo
cuo
zou
cou
zu
cu
zuan
cuan
zui
cui
zun
cun
zong
cong
du
tu
duan
tuan
dui
tui
dun
tun
dong
tong
zi
ci
wa
wai
wan
wang
wei
wen
weng
wo
wu
ya
yan
yang
yao
ye
yin
ying
you
yong
yu
yuan
yue
yun

当然,你也可以点击这里进行下载.

Monday, April 01, 2013 | 万象漫谈

文章评论

  • # re: 中国汉字拼音表
    Lz整理得好全面啊,收了。Thanks:-)

发表评论

Please add 7 and 3 and type the answer here:

关于博主

  一枚成分复杂的网络IT分子,属于互联网行业分类中的杂牌军。